GIOVANNI DI MEGLIO

7º dan Kyoshi – Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

7° dan Kyoshi – Shindo-Ryu Jujutsu

2° Dan Maroto-Ha Takeda Ryu Iaido